News overview

Energiemix voor koolstofarme energievoorziening

17 November 2011

De publicatie door ECN en PBL op 16 november 2011 van het rapport Naar een schone economie in 2050: routes verkend, is de eerste Nederlandse studie naar de bruikbaarheid en de kosten van technieken die de uitstoot van CO2 grootscheeps kunnen reduceren. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat wil hiermee beter in kaart brengen wat de opties zijn om de broeikasdoelen op de lange termijn te halen. De Europese Unie heeft zich vastgelegd op een CO2-reductie van 80 tot 95 procent in 2050.

Niet 1 oplossing maar mix van maatregelen

Aan iedere optie voor het koolstofarmer maken van de energievoorziening kleven nadelen. Daarom is het belangrijk om de maatregelen heel gericht in te zetten. .

 

Bij biomassa speelt schaarste een rol. Volgens de onderzoekers kan dit beter worden gebruikt als brandstof in de luchtvaart of het vrachtverkeer dan als bijstook in kolencentrales. Voor schone stroomproductie zijn alternatieven beschikbaar.

 

CO2-afvang en -opslag speelt een essentiële rol bij grote industriële installaties, maar de totale opvangcapaciteit is onzeker en opslag onder land stuit op  maatschappelijke weerstand.

 

Investeren in windmolenparken op de Noordzee is volgens het rapport belangrijk, maar het kabinet heeft juist besloten hiervan af te zien vanwege de relatief hoge kosten ervan.

 

Zonne-energie heeft in Nederland beperkte mogelijkheden, zeker vergeleken met andere Europese landen waar veel meer zonnige dagen voorkomen. Bovendien is het een probleem voor het stroomnet als het aanbod van zonne-energie meer dan 20% wordt: hoe breng je op zonnige dagen dan vraag en aanbod in evenwicht?

 

Energiebesparing is ook een belangrijk element, waarvoor echter ook investeringen en beleidsmaatregelen noodzakelijk zijn.

 

 

Ingewikkeld kostenplaatje

De onderzoekers komen uit op benodigde investeringen van 0-20 miljard per jaar (gemiddeld 10 miljard, of 600 euro per Nederlander) om de langetermijn doelstelling te behalen van een koolstofarme energievoorziening. In dit kostenplaatje zijn de mogelijke baten van een schone energievoorziening niet meegerekend, evenmin als CO2-emissierechten (kosten voor het uitstoten van CO2). De laatste zijn wel meegenomen in het eerder verschenen rapport van de European Climate Foundation, waardoor hun inschatting van de kosten van groene energie lager uitvalt.
News overview

Search in Website

Search publications»

My CATO

The form has been sent
Please fill in your username
Please fill in your password
Forgot your password?»

Contact

17 November 2011

If you have any questions, comments or suggestions, please let us know.

More information»

CATO in the news

17 November 2011

Your daily selection of CCS-news?

 

Log in to MyCATO for 'CATO in the news'